مباهله پیروزی فکر و فرهنگ بر شمشیر و جنگ

مباهله یعنی علی جان من است

مباهله، وقتی که از شکوه نبی پشت شب شکست

مباهله، شناساندن انوار هدایت

مباهله یعنی علی مِنّی کَنَفسی