مباهله نمادی بر اسلام دین گفتگو

دست‌های الهی شکننده صلیب‌های طلایی

مباهله، پیکار بی پیکان

مباهله، آشکار شدن مسیر هدایت

مباهله، پاداش دست‌های آسمانی