شعر مباهله

اندازه‌ی پرونده:
5.07 MB
تاریخ:
27 بهمن 1392
دریافت‌ها:
524 بار

نقل واقعه ی مباهله در قالب شعر